شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی جالبوت دریای هرمز در تاریخ 1389/05/10 با شماره 382098 ثبت گردیده و مجوز فعالیت را از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در تاریخ 1389/11/28 با شماره 932/126/2326 اخذ نموده است .

ارائه دهنده ي کليه خدمات گردشگري اعم از هتل و تورهاي مسافرتى مطابق با قوانين سازمان ميراث فرهنگى و گردشگري